Складови наличности на пречиствателни станции и резервоари за вода

Складови наличности на пречиствателни станции и резервоари за вода

Фирмата разполага със следните складови наличности:

  • пречиствателни станции за еднофамилни къщи (от 2 до 10 жители)
  • пречиствателни станции за жилищни комплекси с постоянно натоварване (от 10 до 50 жители)
  • пречиствателни станции за жилищни комплекси със сезонно натоварване (от 10 до 80 жители)
  • пречиствателни станции за битови води на фабрики и предприятия (от 10 до 120 работника)
  • резервоари за дъждовни и битови води (от 1600 до 50000 литра)
  • резервоари за питейни води (от 1600 до 6500 литра)
  • системи за дъждовна вода (филтри и помпени инсталации)
  • каломаслоуловители за автомивки (от 2 до 20 л/с)
  • помпени инсталации
  • дренажни тунели