Пречиствателна станция ARGO - галерия

ARGO е пречиствателна станция работеща без електричество и осигуряваща висока степен на пречистване.

Пречиствателни станции без ток ARGO

подходящи за обекти с непостоянно натоварване (тип вила)

"ARGO" пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Съоръженията са с капацитет от 4 до 50 еквивалент жители.

Пречиствателна станция ARGO притежава европейски сертификат в съответствие със стандарт EN 12566-3+A2:2013.

 • Описание и технически характеристики
 • Предимства
 • Показатели
 • Сравнителна таблица

 

Oписание и технически характеристики на пречиствателна станция ARGO


ARGO е аеробна пречиствателна станция работеща без ток. Състои се от два основни елемента, свързани с хидравлични линии и вентилационни тръби. Основните елементи са:

 • първичен утаител - оборудван с изходящ филтър, който предотвратява проникването на твърди вещества в реактора
 • биореактор - оборудван с биофилтър, който осигурява подходяща среда за микроорганизмите осъществяващи процеса на пречистване

Принцип на действие

Пречиствателна станция ARGO работи на принципа на биофилтър. Суровите отпадъчни води постъпват в първичния утаител, където се задържат неразтворимите вещества и мазнините. От там по гравитачен път отпадъчната вода постъпва в биореактора, като минава през филтър, който не позволява преминаването на механични замърсители. Чрез система от пластмасови перфорирани тръби на входа на биореактора, отпадъчната вода се разпределя равномерно върху повърхността на биофилтъра. Той се състои от два слоя филтърен материал. Слоевете са разделени от зона за вентилация, където се осъществява аерирането на отпадъчните води.

Благодарение на уникалната структура, биофилтъра ARGO има голяма специфична повърхност, която осигурява възможност за колонизирането и развиването на микроорганизмите (биомасата). В същото време, свойствата на ARGO биофилтъра не позволяват преминаващата течност да отмива надолу колонизиралата се биомаса, което е характерно за филтри на пластмасова основа. Тези свойства на биофилтъра предпазват микрофлората от изсушаване, което позволява на пречиствателната станция да остане без постъпване на отпадъчна вода за 6 месеца или повече.

Тестове проведени в сертифицирана лаборатория показват, че за стартирането на процеса са необходими само 24 часа.

Технически характеристики на пречиствателна станция без ток ARGO

Брой

жители

Капацитет

[m3/day]

Първичен утаител

 [ltrs]

Биореактор

 [ltrs]

PDF

4 0,60 2000 1570  
6 0,90 3000 1570  
10 1,50 5000 4460  
15 2,25 7500 4460  

* Пречиствателни станции с капацитет от 20 до 50 е.ж. - при запитване.

 

Предимства на биологична пречиствателна станция ARGO


 • Няма нужда от електричество
 • Изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
 • Почистване на утайките – веднъж на две години
 • Висока степен на пречистване в съответствие с европейските норми и изисквания
 • Не се влияе от периодите на отсъствие (липса на постъпваща отпадъчна вода)
 • Период за инспекция – веднъж годишно
 • Устойчивост при пренатоварване
 • Ниски разходи за поддръжка
 • Няма подвижни части
 • Липса на миризми
 • Лесна инсталация и експлоатация
 • Минимално време за стартиране на процеса - 24 часа
 • Възможност за използване на съществуващи резервоари (водонепроницаеми)
 • 10 години гаранция за пречиствателната станция и оборудването

 

Показатели на пречистване при пречиствателна станция ARGO


Изисквания и получени резултати на основните показатели на пречистената вода след ПСОВ:

Според

Единица

БПК

ХПК

НВ

Протокол

Изисквания на „Басейнова дирекция”

мг / л

25

125

35

 

Получени резултати "ARGO"

мг / л 35 96 18 SPSC 1397-CPR-103/B
% 89% 87% 95%

БПК – биологична потребност от кислород, ХПК – химична потребност от кислород, НВ – неразтворени вещества

Получените резултати са при органично дневно натоварване (БПК5) на входа - 0,06 кг/ден/човек (400 мг/л).

Съоръжението притежава европейски сертификат в съответствие със стандарта „EN 12566-3”, който позволява пречистените води да бъдат заустени в реки, дерета, дъждовни канализации и други водни обекти 2-ра категория.

 

Пречиствателна станция на ток или пречиствателна станция без ток "ARGO"


Сравнителна таблица на основните характеристики между стандартна пречиствателна станция на ток и ARGO

Характеристики

Пречиствателна станция работеща с електричество

ARGO биологична пречиствателна станция без ток

Необходимост от електрозахранване

Да

Не

Период за почистване на утайката

Веднъж на 6-12 месеца

Веднъж на 2-3 години

Подвижни части

Не

Не

Необходимост от проверка и контрол

Веднъж месечно

Веднъж годишно

Устойчивост при пренатоварване

Средна

Висока

Устойчивост при липса на натоварване

Средна

Много висока

Гаранция на ПСОВ и оборудването

3 години

10 години

Ефект на пречистване

Много добър

Много добър

Цена за поддръжка

Средна

Ниска

Миризми

Не

Не

Време за стартиране на процеса

До 28 дни

До 24 часа