Пречиствателни станции Klaro Easy

подходящи за къщи и комплекси с неравномерно натоварване и капацитет от 2 до 1000 еквивалент жители.

"Klaro Easy" е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пречиствателна станция. Пречистената вода отговаря на вода II-ра категория (98% степен на пречистване) и е подходяща за заустване в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал и т.н.), както и за използване за поливни нужди.

 • Описание и технически характеристики
 • Процес на пречистване
 • Предимства
 • Показатели

 

Описание на системата


Пречиствателна станция Klaro Easy работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси се осъществяват от три еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора.

 Схема на пречиствателна станция Klaro Easy

Пречиствателната станция се състои от два компонента – подземни резервоари (камери) с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята.

Съоръжението има две камери – буферна камера от страната на входа и био камера (SBR реактор) от страната на изхода. В буферната камера има еърлифт, който зарежда био камерата. В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките.

 

Табло за управление


Табло за вътрешен монтаж на пречиствателна станция Klaro EasyВ таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и 4 електромагнитни клапана. На външната страна на таблото има клавиатура за управление на системата и дисплей от течни кристали, който отразява статуса и грешките. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото.

 

Технически характеристики на пречиствателна станция Klaro Easy

Брой

жители

Обем

[ltrs]

Буферен

резервоар

Био

камера

Дължина

[m]

Ширина

[m]

Височина

[m]

Консумация

[kWh/day]

PDF

10

5 400

2 700

2 700

4,20

1,60

2,05

0,94

16

7 500

3 750

3 750

4,60

1,80

2,25

1,15

22

9 600

4 800

4 800

4,60

2,00

2,45

1,32

28

13 000

6 500

6 500

4,80

2,20

2,75

1,44

32

15 000

7 500

7 500

9,20

1,80

2,25

1,65

38

17 000

8 500

8 500

7,00

2,10

2,75

1,65

44

19 200

9 600

9 600

9,20

2,00

2,45

2,48

50

26 000

13 000

13 000

9,60

2,20

2,75

3,52

60 26 000 13 000 13 000 9,60 2,20 2,75 4,45
80 32 500 13 000 19 500 9,60 4,40 2,75 6,40
100 40 000 20 000 20 000 7,00 4,50 2,95 7,50
120 45 500 19 500 26 000 9,60 4,40 2,75 15,00
145 50 000 20 000 30 000 7,00 7,00 2,95 26,00
165 59 500 25 500 34 000 7,00 4,20 2,75 34,00
180 65 000 26 000 39 000 9,60 6,60 2,75 34,00
200 70 000 30 000 40 000 7,00 9,00 2,95 38,00
250 88 000 44 000 44 000 12,30 5,00 3,20 40,00
300 104 000 52 000 52 000 14,10 5,00 3,20 40,00

* Пречиствателни станции с капацитет от 300 до 1000 Е.Ж. - при запитване.

 

Опции


 • Пакет за отстраняване на азота (N)
 • Пакет за отстраняване на фосфор (P)
 • Обеззаразяване на водата (ултравиолетово оборудване - UV лампа)
 • SMS известяване при грешки
 • On-line наблюдение и контрол на системата
 • Система за поддържане на биомасата в периодите на ниско натоварване
 • Мониторинг на пречистената вода

Пречистената вода след пречиствателната станция, може да бъде събирана в резервоар и да се използва за поливане на тревни площи или да се отведе подпочвено в дренажна система.

Водата на изхода на пречиствателното съоръжение е втора категория (98% степен на пречистване), притежава европейски сертификат EN 12566-3 и може да се използва за напояване на тревни площи.

 

Описание на процеса на пречистване на пречиствателна станция Klaro Easy


Klaro Easy работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси и движението на водата се осъществяват от три еърлифтни помпи, аератори за въздух и един компресор. Те се управляват от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.

 

Постъпване на отпадъчните води в пречиствателната станция


Процесът на пречистване се осъществява в две камери – буферна камера и био камера. Отпадъчните води постъпват в буферната камера, където временно се съхраняват. Тази камера има следните функции – буфер за неравномерен приток, съхранява първичните и вторични утайки и задържа плуващите вещества. В нея се осъществява първият етап на пречистването (първичното утаяване) и протичат процесите на денитрификация.

 

SBR процес на пречистване - постъпване на мръсната вода

 

След това водата контролирано постъпва в био камерата (SBR реактора), където протичат процесите на нитрификация. Там биологичното пречистване се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Всеки цикъл има 5 фази и е с продължителност 6 часа. Те са:

 

Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.)


Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката.

 SBR процес на пречистване - зареждане

 

Фаза 2 – Аерация (времетраене 200 – 250 мин.)


В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта:

-  Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите.

-  Осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.

 SBR процес на пречистване - аерация

 

Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.)


При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода.

 SBR процес на пречистване - седиментация

 

Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.)


В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.

 SBR процес на пречистване - отвеждане на пречиствната вода

 

Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.)


В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

 SBR процес на пречистване - рециркулация на утайката

 

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението с най-прости средства и се гарантира постоянен и равномерен качествен процес.

 

Предимства на пречиствателна станция Klaro Easy


Резервоарите Carat S определят компактните размери и малкото тегло на пречиствателни станции Klaro Easy. Високоякостният оребрен корпус позволява бързо и лесно монтиране на станциите без допълнително укрепване и бетониране (бетонни подложки, бетонни стени и т.н.).

Пречиствателната станция работи на биологичен принцип с аеробна технология, при която не се използват химикали и няма отделящи се миризми. Технологията е сертифицирана и гарантира високо ниво на пречистените води (98%), които могат да се използват за напояване на тревни площи или да се заустят в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал и т.н.). Микропроцесорното управление, датчика за следене на входното натоварване и автоматичната смяна на работните режими, осигуряват оптимален процес на пречистване при неравномерен дебит.

Благодарение на големия първичен утаител е възможно изхвърлянето на тоалетната хартия в тоалетната чиния. Големият обем обуславия и рядкото почистване на системата. Почиства се само първичният утаител, което запазва активната биомаса (бактерия) жива и процесът на пречистване не прекъсва. В съоръжението няма подвижни части и електрически елементи. Няма вентилационни тръби излизащи на терена. Съоръжението е проектирано така, че вентилирането му се осъществява през отворения канал на покрива на обекта.

Пречиствателните станции Klaro Easy имат много ниски експлоатационни разходи и бърза възвръщаемост на инвестицията в сравнение с изгребната яма. При необходимост е възможно увеличаване капацитета на съоръжението (модулен принцип) с минимални средства.

Пречиствателни станции Klaro Easy се произвеждат от ГРАФ в Германия повече от 50 години, което гарантира тяхното качество и произход.

 

Показатели на пречистване при пречиствателна станция Klaro Easy


Изисквания и получени резултати на основните показатели на пречистената вода след ПСОВ:

Според

Единица

БПК

ХПК

НВ

Сертификат

TUV - Германия

мг / л

20

75

50

 

Изисквания на „Басейнова дирекция”

мг / л

25

125

35

 

Получени резултати "Klaro Easy"

мг / л 6 48 7 PIA 2006-009
% 98% 92% 97%

БПК – биологична потребност от кислород, ХПК – химична потребност от кислород, НВ – неразтворени вещества

Получените резултати са при органично дневно натоварване (БПК5) на входа - 0,06 кг/ден/човек (400 мг/л).

Водата на изхода на пречиствателното съоръжение е втора категория (98% степен на пречистване) и може да се използва за напояване на тревни площи.

Съоръжението притежава европейски сертификат „EN 12566-3”, който позволява пречистените води да бъдат заустени в реки, дерета, дъждовни канализации и други водни обекти 2-ра категория.